LIBRARY UNI GRAZ | ATELIER THOMAS PUCHER | GRAZ | MAY 2020